mgr Joanna Czajka
Logopedka, terapeutka miofunkcjonalna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, specjalistka w zakresie glottodydaktyki, terapeutka ręki i motoryki małej II st.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia glottodydaktyczne i zdobyła wiedzę i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauką czytania i pisania - metodą glottodydaktyki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w zajęciach rewalidacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brała udział w  ogólnopolskim programie doskonalenia umiejętności praktycznych logopedów z zakresu: „Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacyjnych”. Pracowała w placówkach ochrony zdrowia oraz oświatowych.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i dorosłych (zaburzenia mowy, opóźnienia rozwoju mowy, dysfagia),
 • terapią miofunkcjonalną i współpracą z ortodontami w zakresie korygowania wad zgryzu,
 • rewalidacją dla dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • terapią pedagogiczną (doskonaleniem umiejętności pisania i czytania, stymulowaniem i usprawnianiem rozwoju dziecka, eliminowaniem niepowodzeń szkolnych, wyrównywaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, prawidłowym przetwarzaniem słuchowym),
 • terapią ręki i zaburzeń motoryki małej.

dr n. społ. Kamil Jaros
Logopeda, pedagog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta zaburzeń głosu, muzyk.

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, ukończył Szkołę Doktorską Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej i obronił rozprawę nt. „Efektywność metody NOVA-Vox w rozwoju emisji głosu oraz obniżaniu tremy u dzieci w wieku 8–11 lat”. Absolwent Logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Wokalistyki Estradowej w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Warszawie. Certyfikowany terapeuta jąkania i innych zaburzeń płynności mowy. Terapeuta metody miofunkcjonalnej MFT. Doświadczenie zdobywał m.in. podczas stażu z zakresu logopedii klinicznej i foniatrii na oddziale Audiologii i Foniatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a także jako wizytujący naukowiec i członek międzynarodowego zespołu badawczego Analysis of Voice and Hearing (AVAH) Laboratory (Michigan State Univeristy, USA).

Poza prowadzeniem terapii w gabinecie współpracuje z teatrami jako korepetytor aktorów i aktorek. Laureat Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Autor publikacji naukowych oraz prelegent wielu konferencji krajowych i międzynarodowych o tematyce logopedycznej i pedagogicznej. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; prowadzi badania naukowe dotyczące normy i patologii głosu oraz wymowy i tremy. W wolnym czasie lubi podróżować, czytać książki fantasy i spacerować ze swoimi psami.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz dorosłych (wady i zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy, rynolalia),
 • terapią miofunkcjonalną,
 • rehabilitacją zaburzeń głosu,
 • terapią jąkania i niepłynności mowy,
 • logopedią medialną (doskonalenie umiejętności prozodycznych, przygotowanie do wystąpień publicznych m.in. mówców/lektorów/aktorów/etc.),
 • nauką dykcji, emisji głosu mówionego oraz śpiewu,
 • profilaktyką logopedyczną.
mgr Laura Poznańska
Logopedka ogólna i kliniczna, terapeutka miofunkcjonalna, terapeutka ręki i motoryki małej II st.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w gabinetach logopedycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w szkołach i przedszkolach. W szpitalach współpracowała z pacjentami z oddziałów: foniatrycznych, audiologicznych, neurologicznych i neonatologicznych.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz dorosłych (wady i zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy),
 • terapią dzieci z rozszczepem wargi / podniebienia,
 • terapią miofunkcjonalną,
 • profilaktyką logopedyczną.
mgr Agnieszka Lewandowska
Neurologopedka, surdologopedka, terapeutka wczesnej interwencji logopedycznej

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, podyplomowych studiów „Neurologopedia” i „Wczesna interwencja logopedyczna” na Uniwersytecie Gdańskim oraz „Surdologopedia” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń związanych przede wszystkim z terapią dzieci z wadami słuchu oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy surdologopedycznej z dziećmi od urodzenia do wieku szkolnego. W terapii wykorzystuje również elementy metody werbo-tonalnej. Biegle posługuje się językiem migowy w komunikacji z dziećmi i dorosłymi.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną/neurologopedyczną dzieci (wady i zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy),
 • wczesną interwencją logopedyczną (terapią dzieci od urodzenia),
 • terapią dzieci z wadami słuchu, rehabilitacją dzieci z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi,
 • budowaniem komunikacji,
 • profilaktyką logopedyczną.
TOP