mgr Joanna Czajka
Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, glottodydaktyk, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki i motoryki małej II stopnia.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie. Ukończyła studia glottodydaktyczne i zdobyła wiedzę
i umiejętności do posługiwania się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauką czytania i pisania - metodą glottodydaktyki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brała udział w  ogólnopolskim programie doskonalenia umiejętności praktycznych logopedów z zakresu: „ Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacyjnych”. Obecnie, logopeda w placówce oświatowej
i w Centrum Medycznym Damiana w  Warszawie.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i dorosłych ( zaburzenia mowy, opóźnienia rozwoju mowy, dysfagia)
 • rewalidacją dla dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • terapią pedagogiczną ( doskonaleniem umiejętności pisania i czytania, stymulowaniem i usprawnianiem rozwoju dziecka, eliminowaniem niepowodzeń szkolnych, wyrównywaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, prawidłowym przetwarzaniem słuchowym)
 • indywidualnymi programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych
 • terapią ręki i zaburzeń motoryki małej
 • arteterapią dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • terapią miofunkcjonalną dzieci i dorosłych
mgr Kamil Jaros
Logopeda, terapeuta jąkania, trener wokalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyk, wokalista.


Absolwent Logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Wokalistyki Estradowej w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Warszawie oraz Pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzyskał certyfikat praktycznego warsztatu terapeuty jąkania. Pracuje także z dziećmi ze spektrum autyzmu, ukończył szkolenie z postępowania logopedycznego i komunikacji alternatywnej dla dzieci z autyzmem. Aktor musicalowy, występuje na deskach teatru Rampa, gdzie również współpracuje z aktorami dbając o ich emisję głosu i przygotowanie repertuaru. Od lat skutecznie wykorzystuje zagadnienia związane z mową i komunikacją w obszarze artystycznym i kulturalnym. Reżyser muzycznych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży. Jest laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Doktorant szkoły doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej, w której prowadzi badania naukowe dotyczące autorskiej, psychopedagogicznej koncepcji pracy nad głosem.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz dorosłych (wady i zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy)
 • terapią jąkania i niepłynności mówienia
 • komunikacją alternatywną i postępowaniem logopedycznym wobec dzieci ze spektrum Autyzmu
 • profilaktyką logopedyczną
 • logopedią medialną i artystyczną (doskonalenie umiejętności prozodycznych, przygotowanie mówców/lektorów/aktorów/etc. do wystąpień publicznych)
 • nauką dykcji i wyrazistości mowy
 • nauką impostacji i emisji głosu oraz śpiewu

TOP